contact

Ha wy jo nijsgjirrich makke, wolle jo mear ynformaasje of wolle jo reservearje?
Jo kinne ús altyd skilje of maile.

't Stee fan Anne P.

Brouwersgrêft 5

9221 SZ  Rottevalle


Tillefoan (06) 152 212 60
E-mail info@tsteefanannep.nl

  • Geunstige lizzing yn trijehoek Ljouwert/Grins/Assen
  • Tichteby de mar De Leyen (<1km)
  • In hiele protte fyts- en kuiermooglikheden
  • Fytsferhier mooglik (fytsen steane klear by oankomst)
  • Smookfrij
  • Gjin hûsdieren

Folgje ús op:

Adres:
't Stee fan Anne P.
Brouwersgrêft 5
9221 SZ  Rottevalle
Route
Telefoon: (06) 15 22 12 60
E-mail: info@tsteefanannep.nl

Naar boven