Wandelroutes
Wandel- en fietsroutes
 Zwemstrandje aan de Leyen
Recrëeren aan de Leien
 Rottevalle - de Leyen
Rottevalle - de Leien

De Rottefalle is in lyts doarp yn de gemeente Smellingerlân (fuort by Drachten), sintraal lein yn de noardlike trijehoek Ljouwert, Grins, Assen. De Rottefalle is in doarp dat ryk is oan skiednis. Foar de leafhawwer binne der genôch skiednisboekjes yn de wente oanwêzich. De Brouwersgrêft bygelyks leit yn de âlde kearn fan it doarp en bestie al ear't it doarp har namme krige.

Fanút de Rottefalle binne der prachtige mooglikheden foar fytsers en kuierders. Fanút it doarp fytst of rint men de Mûntsegroppe yn en kin dan al genietsje fan it Fryske lânskip. Wêr't yn it westen en midden fan Fryslân foaral de marren lizze, lit dizze hoeke in hiel oar oansicht sjen. Lytsskalige lânskippen mei moaie bosken, houtwâlen, gersfjilden en sleatten wikselje mekoar ôf. Foar in supermerk is men oanwezen op Drachten of Surhústerfean (ûngefear 6 kilometer fierderop).

Kuierje en fytse

Fytsrûtenetwurk SúdEastFryslân, knooppunt 99 (De Rottefalle), makket diel út fan it fytsrûtenetwurk SúdEastFryslân. Oan 'e ein fan de Brouwersgrêft fynt men knooppunt 99. In rûte dy’t men eins net misse mei foar dizze ûmjouwing is it 'rûntsje om De Leyen'. Mei it fytsrûtenetwurk kin men de rûtes oanpasse nei de ôfstân dy't men fytse wol. Yn de wente leit in fytskaart mei dêrop alle knooppunten fan dit gebiet (foar De Rottefalle begjin- en einknooppunt 46 of 57 oanhâlde).

De Leyen

Ticht by De Rottefalle, op amper in kilometer ôfstân, leit de prachtige mar De Leyen. Dizze mar is ûntstien troch feanôfgraving en dêrtroch op in protte plakken ûndjip. Troch de mar rint it soal dat oanslút op de Peinder Feart nei De Pein en op de Lits nei Eastermar en De Rottefalle. Simmerdeis is de mar in favoryt plakje foar jong en âld. Net allinne swimmers, surfers en silers fine it paad nei De Leyen, mei moai waar is it ek mei lytse bern hearlik boartsjen op it strân en kinne se der lekker poatsjebaaie.

  • Geunstige lizzing yn trijehoek Ljouwert/Grins/Assen
  • Tichteby de mar De Leyen (<1km)
  • In hiele protte fyts- en kuiermooglikheden
  • Fytsferhier mooglik (fytsen steane klear by oankomst)
  • Smookfrij
  • Gjin hûsdieren

Folgje ús op:

Adres:
't Stee fan Anne P.
Brouwersgrêft 5
9221 SZ  Rottevalle
Route
Tillefoan: (06) 15 22 12 60
E-mail: info@tsteefanannep.nl

Naar boven